Elektronik Yayıncılık ve Türktarım

Bilişim teknolojileri ve elektronik yayıncılık

Bilişim, lügat mana­sı ile “karşılıklı bilgi iletişi­mi, bilginin taşınması ve paylaşılması” demektir. Bilginin ve tek­nolojinin toplumun her kesiminde opti­mum düzeyde kullanılması, bilgi ve bil­gi teknolojilerinden doğru bir biçimde yararlanmaya bağlıdır. Bilgi çağını ya­şamayı ve geleneksel toplum yaşamın­dan bilgi toplumuna geçişi hedefleyen bir Türkiye’de bilişim ve bilişim tekno­lojileri yükselen trendler arasındadır. Yeni bilgi ve teknolojilere gelişmiş ülke­lerle birlikte neredeyse aynı zamanda ulaşılabilmektedir. Bilgi birikimi ve tek­nolojinin kullanımında da ilerlemeler kaydedilmektedir.

Bilgi sistemlerinin kurulması ve bilişim teknolojilerinin geliştirilmesi ile e-kurum, e-devlet, e-ülke, e-hükümet, e-Türkiye gibi yeni fakat bürokrasinin yok denecek noktaya kadar azaltıldığı, devletin şeffaflaştığı, bilgi üretiminin ve paylaşımının kolaylaştığı bir noktaya doğru gidiyoruz. Devletin yeniden ya­pılanma çalışmaları içerisinde e-devlet’e doğru olan geçiş sürecinde dün­yada farklı uygulamalar görülmektedir. Örneğin Dubai Prensi , 18 ay içerisinde çevrim içi sisteme geçmeyen kamu görevlilerini işten atacağını duyurmuş, ABD’de ise sayılan 1.8 milyon olan fe­deral memurlardan her birine bir bilgi­sayar ve ücretsiz internet erişimi veril­mesi tartışılmaktadır.

İnternet, bilişim sektörünün önde gelenlerine göre üçüncü çağını yaşa­maktadır. Bunlardan ilkinde her sektör, kendi faaliyet özelliğine göre broşürle­rini internete taşımıştır. Yani ne olduğu­nu, neler yaptığını internet kullanıcısı­na aktarmayı amaçlamıştır. İkinci dev­rede firmalar kataloglarını, ürünlerini, faaliyetlerini ve hizmetlerini inter­nete taşımıştır. İnternet üzerinden müşterisine arzını gerçekleştirmiş hatta ticaretini yapmıştır. Bir bakı­ma en iyi pazarlama elemanını in­ternet kullanıcısının hizmetine sun­muştur. İnternet dünyasının geldiği son nokta, internetin üçüncü evre­si ise firmaların mağazalarını inter­nete taşımasıdır. Yani ürünü inter­net üzerinden müşterisine sun­makla birlikte, müşterisinden ge­len tepkileri ve önerileri de yine in­ternet aracılığı ile alabilmekte ve ürününü bu tepki veya taleplere göre şekillendirebilmektedir.

Klasikleşmiş kitap ve dergi yayıncılığına karşı, eski alışkanlık­larımızın dışında elektronik yayın­cılık, tüm dünyada olduğu gibi ül­kemizde de bilişim sektörüyle eş zamanlı olarak gelişmektedir. İn­ternetle birlikte 1993’lerde başla­yan web yayımcılığı ile gazete, dergi ve kitaplar da internet ortamına taşınmaktadır. Robert Darnton’un “Elektronik kitap hiçbir zaman Gutenberg’in baskı makinesinin yerini ala­maz, sadece tamamlayabilir” şeklinde­ki açıklamalarına rağmen, bazı kitap simsarlarının sayfalara dokunmak, hat­ta kitabın kokusunu duymak gibi bazı hislerine cevap vermemekle birlikte, son yıllarda gelişen web programcılığı ile dergi ve kitaplar biçim unsurunu da taşımakta ve gayet şık tasarımlarla gö­ze de hitap edecek düzeyde okuyucu­sunun karşısına çıkmaktadır. Bu bağlamda piyasaya çıkan bazı kitaplar ve dergiler ücreti karşılığında oku­yucusuna ulaşım hakkı vermekte, bizim de Türktarım Dergisi’nde yaptığımız gibi bazı dergiler de her kullanıcının rahatça erişebile­ceği şekilde webe aktarılmaktadır.

Türktarım Dergisi’nin inter­net ortamında ya­yınlanması ve arşivlenmesi

Tarım ve Köyişleri Bakanlığı Der­gisi Türktarım, Mayıs-Haziran 1999 sa­yısından (127.sayı) itibaren tüm içeriği ile http://www.tb-yayin.gov.tr/turktarim adresinde web ortamına aktarıl­makta ve internet kullanıcısına sunul­maktadır. 1986 yılında çıkan ilk sayısı­na kadar da dergi kapak konuları ve makale başlıklan web sitemizde yer al­maktadır. İnternet kullanıcısı 127. sa­yıdan itibaren yayınlanan sayılardaki tüm makalelere ulaşabilmekte, webe aktarılamamış sayılarda ise tarama yapmakta ve gerekli ise Başkanlığımız­dan dergiyi talep etmektedir.

Son 5 ayda http://www.tb-ya- yin.gov.tr/turktarim adre­sinden Türktarım Dergisi’ne toplam 5 000 kişi ulaşmıştır. Gün bazında erişime bakıldığında orta­lama günlük 30 kişi siteyi ziyaret etmektedir. Ay ba­zında erişimde diğer aylar­da ortalama 750 kişinin girdiği siteye Aralık ayında 900, Mart ayında ise 1200 civannda ziyaretçi gelmiş­tir. Site ziyaretçilerinin yüzde 20’si 08.00-12.00 saatleri arasında siteye gi­rerken, yüzde 45’i 12.00- 18.00, yüzde 25’i de 18.00-24.00 saatleri ara­sında siteye ulaşmaktadır.Yine son 5 ayda site­miz arama motorunda toplam 3000 arama yapılmış, bunlar­dan 2500’ünde sonuca ulaşılırken, 500 aratmada ise aranan kelime bulunama­mıştır. En çok aranan kelimeler “des­tekleme”, “doğrudan gelir desteği”, “hayvancılık”, “süt”, “gübre sektörü”, “Avrupa birliği”, “kanun”, “organik ta­rım”, “buğ­day”, “arıcı­lık”, “bağcı­lık” şeklinde sıralanmak­tadır. İnternet ziyaretçile­rince yapılan aramalarda ulaşılama­yan terimler ise, daha çok yanlış arama yapmak, arama m o­torlarını doğ­ru kullanma­mak ve site­mizle ve der­gimizle ilgisi veya ilişkisi olmayacak kelimelerle arama yaptır­mak gibi kullanıcı hatalarından kaynaklanmaktadır.

İnternet devrimine paralel bir eği­limle, hem bu istatistiki veriler dikkate alınarak ve hem de e-postalarımıza dergi ile ilgili gelen öneriler, Dergimizin çeşitli kurullarına aktarılarak değerlen­dirilmekte, okuyucu kitlesinin istekle­rine cevap verecek şekilde yeniden ya­pılanmaları sürekli olarak gerçekleş­mektedir.

KAYNAK: Türktarım 144:26-27 https://kutuphane.tarimorman.gov.tr/pdf_goster?file=a53b0b6da3f728126f93428a762a9ef1#book/28

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

Previous post ASMALARDA VERİMLİLİK FİZYOLOJİSİ AÇISINDAN KALİTE VE KANTİTE İLİŞKİLERİ
Next post inline if